Pestprotocol in de zorg

pestprotocol ouderen

Pestprotocol in de zorg

Het is belangrijk dat eens pestprotocol op de werkvloer onder de aandacht komt bij personeel en ouderen, vandaar dat er nu weer aandacht wordt besteed aan het nieuwe pestprotocolen in de zorg. Binnen de woonzorg is een pestprotocol verschenen en dit hebben alle woonzorg complexen binnen Nederland gekregen. Het gaat om het pestprotocol van het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds heeft als doel dat verzorgingshuizen een stevige leidraad hebben om het pesten binnenshuis aan te pakken en om het daarmee te voorkomen. Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, daarbij hoort onder andere de Stichting Omgaan met Pesten. Binnen dit project is ook de Radboud Universiteit betrokken.

pestprotocol ouderen

Pesten op de werkvloer

Het pesten op de werkvloer komt veel vaker voor dan we denken. Er is recent onderzoek gedaan door de Radboud Universiteit naar het pesten in woonzorgcentra. Daaruit is naar voren gekomen dat het pesten een groot probleem is. In totaal zou één op de vijf bewoners van zorgcomplexen slachtoffer zijn van pesterijen van medebewoners of van het personeel. Pesten is een vrij breed begrip, het kan gaan over het negeren van iemand, maar ook over het maken van nare opmerkingen, of het bezet houden van een lege stoel of iemand schoppen onder de tafel.

pesten op werkvloer

Signaleren van pesten

Het lastige van dit probleem is dat het pesten in de meeste gevallen moeilijk gesignaleerd kan worden. Veel ouderen durven er namelijk niet over te praten, zij zijn bang om aan te geven dat ze gepest worden. Ook kan het pesten het personeel in de zorg ontgaan vanwege de hoge werkdruk.

Signaleren

Oorzaken van pesten

Bij het pestprotocol in de zorg wordt aandacht besteed aan de oorzaken van pestgedrag, maar ook wordt er gekeken naar het bestrijden van die oorzaken. Een oorzaak van pesten kan bijvoorbeeld zijn dat het binnen de groep ouderen niet zo goed gaat. Het kan ermee te maken hebben dat ze in een bepaalde groep met diverse sociale klassen te maken hebben. Er zijn hier diverse berichten over binnen gekomen bij het Ouderenfonds. Wat veel hulpverleners niet weten is, dat een woonzorg complex dit soort onderlinge problemen kan voorkomen door goed te kijken hoe dat een groep wordt samengesteld. Als er continu spanning in een groep wordt opgemerkt is het van belang dit goed in de gaten te gehouden. Er dienen tevens adequate maatregelen getroffen te worden. Het probleem moet ook bespreekbaar worden gemaakt met de ouderen.

pestkoppen

Actiepunten bij pesten

Om pesten te bestrijden zijn er verschillende actiepunten die ondernomen kunnen worden. Waar gaat het dan over?
– Vertrouwenspersoon aanwijzen: het is altijd belangrijk dat zowel de ouderen als het personeel weet bij wie zij terecht kunnen als zij pesten opmerken, maar ook bij een vermoeden ervan. Daarom dient er voor beide partijen een vertrouwenspersoon te zijn waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Daarbij moet ook duidelijk vermeld worden dat een vertrouwenspersoon beroepsgeheim heeft. Het doel daarvan is dat ouderen en personeel het durven melden wanneer zij zelf gepest worden, of wanneer zij merken dat anderen gepest worden. De signalen kunnen dan in de gaten worden gehouden en er kan waar nodig worden ingegrepen.
– Informatieavonden organiseren: het is van belang dat zowel ouderen als personeel weten wat de gevolgen kunnen zijn van pesten. Informatieavonden kunnen als doel hebben inzicht geven in de gevolgen van pesten, maar ook wat er aan pesten gedaan kan worden. Het is van belang dat iedereen op de werkvloer erbij aanwezig is, zodat alle medewerkers de signalen kunnen herkennen. Maar ook voor ouderen kan er een informatieavond worden gehouden. Zij kunnen ook signalen bij elkaar herkennen en inzien wat pesten met anderen kan doen. Het onderwerp moet beter bespreekbaar worden gemaakt en dat kan door er aandacht aan te besteden met bijvoorbeeld een informatieavond.
– Maatregelen nemen tegen ouderen die pestgedrag laten zien: er moet duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn van het pesten. Deze kunnen middels een brief aan iedereen mede worden gedeeld, ook kan dat tijdens een informatieavond. Het gaat er om dat ouderen inzien wat pesten is, wat de gevolgen van pesten zijn en dat het van belang is dat het stopt. Iedereen moet zijn ogen open houden en durven handelen wanneer iemand gepest wordt. Ouderen die anderen pesten, moeten aan worden gepakt.
– Nieuwe bewoners zorgvuldig introduceren: het is van belang dat iedereen zich thuis voelt binnen een wooncomplex. Dit kan alleen maar door uitgebreid kennis te maken met de andere bewoners, door meteen te kijken met wie er een klik is. Het kan soms wat tijd kosten, maar als je ouderen aan elkaar laat wennen, voorkom je dat de nieuwe bewoners in een gat vallen. Je wil namelijk dat ze aan elkaar wennen en veel samen kunnen delen. Aan het personeel daarom de taak om nieuwe bewoners te introduceren en daar ook de tijd voor te nemen.

Bij een pestprotocol in de zorg krijgen de woonzorg complexen een aantal posters. De illustraties zijn heel duidelijk en spreken eigenlijk voor zich. De posters zijn ontwikkeld met als doel dat ze binnen de organisatie op verschillende plaatsen worden opgehangen. De bewoners en het personeel kunnen op die manier zien wat er kan gebeuren als iemand wordt gepest. Bewust worden van het probleem is van belang voor zowel de ouderen als voor het personeel.

Proef binnen de instellingen met pestprotocol in de zorg

Voordat een pestprotocol in de zorg direct wordt toegepast, zal er eerst een proef worden gedaan om te kijken wat de resultaten zijn. Hoe reageren de bewoners en het personeel op de posters bijvoorbeeld? Maar ook is het goed om te kijken hoe andere instellingen met het protocol omgaan. Er kunnen zo ervaringen worden uitgewisseld en daar kunnen alle partijen wat van leren.

Forum voor pestprotocol in de zorg

Er is door het Ouderenfonds een internetforum geopend over pesten. Dat is bedoeld voor professionals in de ouderenzorg. Je kunt hier met elkaar in gesprek gaan, aangeven hoe je signalen kunt herkennen en met elkaar bespreken hoe dat er het beste gehandeld kan worden. Door casuïstiek met elkaar te delen, krijgt iedereen meer ervaring en zo kan het pesten ook sneller herkend worden. Het ingrijpen is ook van belang, ook daar kun je over praten met zijn allen. Het is van belang dat je ingrijpt en weet hoe je dat het beste kunt doen. Ook voor personeel is het van belang dat zij het gedrag op de werkvloer en bij ouderen signaleren en ingrijpen. Het pestgedrag wordt vaak door de vingers gezien, omdat men bang is zelf gepest te worden of er op te worden aangesproken. Maar dat werkt niet, het pesten moet besproken worden en moet voorkomen worden op de werkvloer, maar ook bij ouderen zelf in wooncomplexen.

Hoe kun je een protocol introduceren op je werk?

Het introduceren van een pestprotocol in de zorg kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar waar let je op?

– Zorg dat iedereen op de hoogte is van het pestprotocol in de zorg. Het is van belang dat zowel ouderen als personeel weten wat het protocol betekent. Geef daar daarom duidelijkheid over, ook bij nieuwe bewoners en nieuw personeel vanaf de eerste dag. Als er vragen zijn, zorg dat er dan direct antwoord gegeven kan worden en zorg dat personeel en ouderen weten bij wie zij terecht kunnen als ze vragen hebben.

– Zorg dat het pestprotocol in de zorg voor iedereen beschikbaar is. Het is van belang dat het voor personeel bijvoorbeeld beschikbaar is op intranet en dat bewoners het ook in kunnen kijken. Waar dat is, kan per zorginstelling anders zijn, maar het is van belang dat bewoners weten wat het protocol betekent en dat zij dit in mogen kijken wanneer zij dat wensen.

– Licht alles toe wat in het pestprotocol van de zorg staat beschreven. Hierdoor is iedereen voorbereid en weet iedereen ook wat er met een protocol wordt bedoeld.

– Een informatieavond kan veel duidelijkheid bieden voor ouderen en voor het personeel. Iedereen komt bij elkaar, kan eerst luisteren en dan vragen stellen. Zorg voor openheid en duidelijkheid waarom er een pestprotocol in de zorg is ontwikkeld. Daarbij moet er aandacht worden besteed aan wat pesten is, wat de oorzaken van pesten zijn en wat de gevolgen ervan zijn, maar ook welke soorten van pesten er bestaan. Daarnaast moet er aangegeven worden welke maatregelen er genomen worden om pesten te signaleren, te voorkomen en om het aan te pakken.

– Gelijkwaardigheid en respect zijn van belang binnen de zorg, verwijs daar ook naar bij het pestprotocol in de zorg. Iedereen moet gelijk worden behandeld, of dat iemand nu al jaren binnen een wooncomplex aanwezig is of nieuw is, dat moet geen rol spelen. Iedereen hoort er bij en pesten is niet toegestaan, op geen enkele manier en onder geen enkele omstandigheden. Daar moet iedereen zich bewust van zijn en dat kan niet vaak genoeg worden herhaald. Besteed daarom extra aandacht aan respect hebben naar elkaar en laat anderen met elkaar in gesprek gaan hierover. Hierdoor zal de boodschap nog duidelijker overkomen.
– Organiseer regelmatig bijeenkomsten waarbij het pestprotocol in de zorg ook even kort wordt benoemd, zodat het weer opnieuw onder de aandacht wordt gebracht.

Geschreven door V.Nizeyimana

331 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *